Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

image001

https://is.pw.edu.pl/

* Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska

1 KOiKS prof. Andrzej Kulig1 KOiKS Laboratorium OPZ 3Katedrą kieruje profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Andrzej Kulig.

Badania naukowe i działalność dydaktyczna pracowników Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska są kontynuacją prac trzech funkcjonujących do 2007 roku Zakładów: Meteorologii i Ochrony Atmosfery, Gospodarki Wodnej i Hydrologii oraz Ochrony Środowiska Miejskiego. Obecnie tworzy ją pięć Zespołów prowadzących badania w następującym zakresie:

  • Meteorologii: modelowanie jakości powietrza i chemia atmosfery, modelowanie dynamiki atmosfery i prognoza pogody, odnawialne źródła energii oraz ocena ryzyka awarii przemysłowych w kontekście zagospodarowania przestrzennego terenów.
  • Ochrony Atmosfery: zanieczyszczenie i ochrona atmosfery - pyły atmosferyczne i modelowanie dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze (Integrated Assessment Modelling), ocena wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie (Health Impact Assessment).
  • Ochrony Powierzchni Ziemi: degradacja gleb i gruntów, remediacja gruntów, fitoremediacja gleb oraz rekultywacja i monitoring powierzchni ziemi, a także odory i odoranty (ich powstawanie i emisja, metody zwalczania uciążliwości zapachowej) oraz oceny oddziaływania na środowisko.
  • Gospodarki Wodnej i Hydrologii: monitoring wód powierzchniowych - ocena stanu wód i działania naprawcze, modelowanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz zagadnienia niepewności w modelowaniu.
  • Gospodarki Odpadami: badania właściwości technologicznych odpadów, ocena i wybór optymalnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, gospodarka o obiegu zamkniętym, ocena wpływu systemów gospodarki odpadami na środowisko.

W zakresie kształcenia trwa ciągłe dostosowywanie oferty edukacyjnej Wydziału do potrzeb gospodarki oraz doskonalenie jakości kształcenia. W 2018 roku wprowadzono nową specjalność na kierunku Inżynieria Środowiska o nazwie Inżynieria Terenów Zurbanizowanych.


 

* Zakład Biologii

2 ZB prof. Monika Zaeska RadziwiKierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł.

Zakład Biologii odgrywa wiodącą rolę w obszarze zastosowań biologii w naukach technicznych. Już w latach 50. XX wieku wprowadzono zagadnienia mikrobiologii sanitarnej do badań wód powierzchniowych, wód do picia, ścieków, gleby i powietrza atmosferycznego. Wraz z postępem wiedzy o procesach zachodzących w środowisku, opracowano nowe metody służące ocenie biodegradacji związków organicznych w wodzie i w ściekach. Rozwijano metody oceny jakości powietrza pod względem mikrobiologicznym, co plasowało Zakład wśród jednostek wiodących w kraju. Zakład Biologii był prekursorem i propagatorem metod badań ekotoksykologicznych stosowanych w inżynierii i ochronie środowiska. Obecnie realizowane są prace naukowo-badawcze w dziedzinach: biologii środowiska i biotechnologii oraz ekotoksykologii. W badaniach naukowych stosuje się najnowsze techniki oznaczeń chemicznych i biologicznych, w tym metody biologii molekularnej (PCR, RAPD-PCR, FISH, SOS-Chromotest, Comet Assay, MARA, LumisTox, Deltatox). Od 2009 roku, w ramach programów Erasmus i Erasmus+, pracownicy Zakładu Biologii prowadzą regularnie wykłady i zajęcia laboratoryjne w języku angielskim dla studentów kursów międzynarodowych na Uniwersytecie Hamburg-Harburg (TUHH, Niemcy).


 

* Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki

3 ZBWiH prof. Pawe Popielski7 Zakad ZwWiOS Zdje cie Cwiczenia labKierownikiem Zakładu jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Paweł Popielski.

Do wiodących obszarów badań należą: wykorzystanie zawansowanych symulacji numerycznych w problemach geotechniki, hydrotechniki i inżynierii środowiska; ocena stanu technicznego obiektów z wykorzystaniem prowadzonego monitoringu i zgodności danych pomiarowych z wynikami modelowania matematycznego, weryfikacja parametrów przyjmowanych w modelowaniu matematycznym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, np. skaningu laserowego, termomonitoringu, hydroprofilometru, pomiarów światłowodowych; uwzględnianie w obliczeniach i analizie dotyczącej bezpieczeństwa obiektów budowlanych zmian w stosunkach wód gruntowych i zjawisk zachodzących w gruncie, a spowodowanych przez filtrującą wodę (erozja, sufozja, kolmatacja). Zakład wykonuje m.in. opracowania dotyczące oddziaływania głębokich wykopów w środowisku zurbanizowanym i oceny stanu obiektów infrastruktury podziemnej oraz realizuje wieloletnie nadzory naukowo-techniczne nad obiektami hydrotechnicznymi. Do osiągnięć dydaktycznych należy zaliczyć bogaty dorobek skryptów i podręczników z zakresu geotechniki. 

           


 

* Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska

4 ZIiBJS prof. Artur BadydaKierownikiem Zakładu jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Artur Badyda.

Obszar działalności Zakładu jest ściśle związany z zespołami naukowymi, które funkcjonują w jego ramach i obejmuje następujące zagadnienia:

  • Informatyka Środowiska i Zarządzanie Ochroną Środowiska: metody tworzenia, przesyłania, przechowywania, przetwarzania, modelowania, interpretacji, prezentacji oraz rozpowszechniania danych i informacji do rozwiązywania problemów ochrony środowiska w procesie przygotowania i realizacji inwestycji; procesy rozwoju infrastruktury i zarządzania w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście ochrony środowiska.
  • Statystyka i Badania Zdalne Środowiska: analiza eksploracyjna danych środowiskowych, obserwacje powierzchni Ziemi (m.in. zanieczyszczenia i magnetyzm gleb, roślinność, susze glebowe, zmiany klimatyczne) w oparciu o zdjęcia satelitarne.
  • Chemia Środowiska: badania chemiczne wód, ścieków i osadów, jak również badania nad metodami usuwania ze ścieków trudnorozkładalnych, toksycznych, antropogenicznych zanieczyszczeń organicznych oraz oznaczanie, specjacja i badanie migracji metali we wszystkich elementach środowiska, a także badania antropogenicznych mikrozanieczyszczeń organicznych.


 

* Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa

Kierownikiem Zakładu jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Bernard Zawada.


Wiodący obszar badań w Zakładzie dotyczy
kształtowania środowiska wewnętrznego w budynkach przy wykorzystaniu wysokoefektywnych technik i technologii oraz odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego. Obszar ten obejmuje: poszukiwanie nowych i doskonalenie istniejących metod oceny komfortu cieplnego oraz jakości powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach; poszukiwanie nowych technologii oraz poprawa efektywności energetycznej istniejących technik eksploatacji systemów ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz wytwarzania i transportu ciepła i chłodu w budynkach; rozwój systemów pozyskiwania energii do ogrzewania i klimatyzacji ze źródeł odnawialnych: energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej oraz wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z biomasy, z przemysłu lub wytwarzanego w procesie użytkowania budynków; poszukiwanie optymalnych struktur i algorytmów sterowania w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz strategii zarządzania przepływem i użytkowaniem energii w budynkach. Do całokształtu ważnych osiągnięć badawczych i dydaktycznych Zakładu można zaliczyć jego prestiż i wysoka ocena pracowników Zakładu w branży ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja.


(zespół Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, fot. zasoby WIBHiIŚ PW)
5 ZKiO Fotografia pracownikow5 ZKiO 1

5 ZKiO 0

 

5 ZKiO 2

 

 

 

 

 

 

 


 

* Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski.

Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych został utworzony w 2007,  roku w wyniku połączenia Zakładu Ciepłownictwa i Zakładu Inżynierii Gazownictwa dawnego Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej.

Obszarem działania Zespołu Ciepłowników jest miejskie ciepłownictwo i ogrzewnictwo, a szczególnie procesy racjonalizujące użytkowanie energii. W zakres prowadzonych prac wchodzą: zagadnienia procesowe zachodzące w elektrociepłowniach, ciepłowniach czy źródłach mniejszych mocy, cieplno-hydrauliczna problematyka sieciowa, a szczególnie symulacje numeryczne procesów hydraulicznych, metodyki wyznaczania strat ciepła w sieciach ciepłowniczych oraz badania fizykalne z zastosowaniem technik termowizyjnych czy ultradźwiękowych pomiarów bezinwazyjnych lub dynamicznych metod impulsowych.

Specjalność Inżynieria Gazownictwa została utworzona w 1991 roku na ówczesnym Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz  celem kształcenia studentów i prowadzenia prac naukowo-badawczych powstał Zespół Inżynierii Gazownictwa. Prace badawcze dotyczą złożonych problemów systemowych takich jak: opracowywanie algorytmów prowadzenia ruchu sieci i algorytmów optymalnego projektowania sieci gazowych oraz przygotowywanie programów zarządzania sieciami gazowymi dla ich operatorów.

 


 

* Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

 

Marian Kwietniewski 1Kierownikiem Zakładu jest prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski. 

Prace badawcze koncentrują się na: badaniach i ocenie nowych technologii i procesów biologicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem usuwania biogenów; doborze technologii oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych; badaniach i ocenie procesu dezintegracji osadów ściekowych oraz wpływu dezintegracji osadów na efektywność ich stabilizacji i odwadniania; badaniach jakości wody ujmowanej ze źródeł powierzchniowych i podziemnych; badaniach i ocenie procesów jednostkowych oraz technologii uzdatniania wody w celu modernizacji stacji uzdatniania; modelowaniu i symulacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na potrzeby optymalnego zarządzania ciśnieniem i jakością wody w tych sieciach; opracowaniu podstaw projektowania kanalizacji ciśnieniowej i podciśnieniowej; planowaniu i wdrażaniu monitoringu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; rozwoju i metodyce współpracy GIS z modelami i monitoringiem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; badaniach i ocenie awaryjności, niezawodności, ryzyka i bezpieczeństwa systemów wodociągowych i kanalizacyjnych; badaniach wtórnego zanieczyszczenia wody w sieciach wodociągowych; badaniach i modelowaniu instalacji przeciwpożarowych.

 

 

7 Zakad ZwWiOS Zdjecie OS Czajka MPWiK W waOczyszczalnia ścieków „CZAJKA” dla m st. Warszawy po modernizacji i rozbudowie w 2013r.

Procesy technologiczne w zakresie  oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów  oparte są na wynikach specjalistycznych badań naukowych.

 

(zdjęcia w artykule, fot. zasoby WIBHiIŚ PW, zdjęcie "Czajki" fot. aeromedia.pl, dzięki uprzejmości MPWiK w Warszawie)

(artykuł przygotowany na podsatwie materiału z WIBHiIŚ PW)

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος