Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

Pan Dziekan Prof. Piotr MakowskiIzabela Blimel: Kiedy powstał Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM i jak przebiega nauczanie?  

Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM: Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstał 29 maja 2000 r., a więc jest relatywnie młodym wydziałem w porównaniu z innymi wydziałami naszej Uczelni. Obecnie kształcimy studentów na pięciu kierunkach studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne. Nauczanie realizujemy w systemie dwustopniowym i w 2 trybach: stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).

Studia licencjackie (I stopnia) prowadzone są w języku polskim i zakończone uzyskaniem tytułu licencjata (po kierunku dietetyka, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne) oraz licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa. Istnieje możliwość kontynuowania nauki na 2-letnich studiach magisterskich (II stopnia) na kierunkach: dietetyka, zdrowie publiczne, pielęgniarstwo i położnictwo, zakończone uzyskaniem tytułu magistra lub odpowiednio tytułu magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia można kontynuować nauką na studiach doktoranckich (III stopnia).

Nasz Wydział, pomimo różnych trudności, rozwija się dynamicznie. W roku 2007 uzyskaliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych a w roku 2009 uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu. Następnie w roku 2011 Wydziałowi przyznano uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.

Po kilku latach działalności Wydział uzyskał Kategorię A przyznaną przez KEJN (Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych) oraz uzyskał akredytację udzieloną przez PKA oraz KRASZ PIP.

I.B.: Jakie pozycje zajmuje wydział w rankingach szkół wyższych?

P.M.: W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2017” w kategorii kierunków w zakresie położnictwa zostaliśmy liderem. W kategorii pielęgniarstwa i zdrowia publicznego zajęliśmy 2 miejsce. Wśród uczelni medycznych WUM znalazł się na 3 miejscu.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Węgrzyn, Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo. Specjalista położnictwa i ginekologii, perinatologii oraz genetyki klinicznej; Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii WUM: Szpital Pediatryczny, w którym znajduje się Klinika został zbudowany w ciągu kilku ostatnich lat na podstawie decyzji centralnej – kosztem ok. 500 mln zł. Projekt obejmował również pieniądze na wyposażenie Kliniki. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów położnictwa i ginekologii, położnych, lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych. Zapewniamy przyszłej mamie i jej dziecku profesjonalną opiekę podczas ciąży i porodu, dostęp do najlepszej aparatury medycznej oraz doskonałe warunki podczas pobytu w szpitalu. Współpracują z nami doświadczeni specjaliści neonatologii. Od 1 października 2017 roku uzyskaliśmy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, dzięki czemu możemy w pełni funkcjonować jako ośrodek III stopnia referencyjności w położnictwie i perinatologii. Do Kliniki Położnictwa i Perinatologii trafiają m.in. przyszłe mamy, których dzieci, ze względu na wady wrodzone, będą wymagały specjalistycznej opieki chirurgicznej natychmiast po urodzeniu. I my taką opiekę zapewniamy.

Dr hab. n. med. Jacek Sobocki, Prodziekan ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne i kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM: W Klinice prowadzimy działalność leczniczą na mocy porozumienia pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a szpitalem im. Prof. W. Orłowskiego w ramach Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii. Na terenie Kliniki prowadzone jest kompleksowe leczenie żywieniowe, metaboliczne i operacyjne chorych. Klinika specjalizuje się w chorobach związanych z niewydolnością przewodu pokarmowego, niewydolnością jelit. Mamy do czynienia z trzema rodzajami pacjentów. Pierwszą grupę stanowią pacjenci z nieuleczalną wydolnością jelita po jego wycięciu. Drugą grupę stanowią pacjenci z czasową niewydolnością jelit w wyniku powikłań chirurgicznych, którzy w wyniku szeregu procedur medycznych i chirurgicznych powrócą do zdrowia. Trzecią grupę stanowią pacjenci z niewydolnością przewodu pokarmowego w wyniku zaawansowanych chorób nowotworowych.

Działalność naukowa Kliniki opiera się na dwóch filarach. Pierwszym jest działalność studentów, których staramy się angażować w aktywności naukowe na podstawie koła naukowego. Zależy nam, aby prace magisterskie posiadały większy wydźwięk zarówno krajowy, jak i międzynarodowy, niż były tylko pracami do szuflady. Drugi filar dotyczy współpracy międzynarodowej z kilkoma krajami w Europie i USA oraz z przemysłem.

I.B.: Z jakimi ośrodkami zagranicznymi współpracujecie?

J.S.: Współpracujemy między innymi z Department of Medical Gastroenterology, Rigshospitalet w Kopenhadze, Univeristy of Salford Menchester, Cleveland Clinic Floryda, Uniwersytet Paryski 5, Norwich Medical School University of East Anglia, Homerton University Hospital w Londynie.

Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek, Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa: Obok funkcji prodziekana, jestem także kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego. Oddział Pielęgniarstwa obejmuje kilka zakładów teoretycznych. Kierunek jest bardzo dobrze notowany, ponieważ plasujemy się na 1 lub 2 miejscu w rankingu Perspektyw. W 2013 roku przeszliśmy akredytację Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASZ PIP) i otrzymaliśmy wówczas najdłuższą z możliwych akredytacji, bo na okres pięciu lat.  W 2014 roku nasz Wydział przeszedł akredytację instytucjonalną PKA - otrzymaliśmy akredytację potwierdzającą bardzo dobrze ukierunkowane własne systemy weryfikacji jakości kształcenia. To są nasze dwa bardzo duże osiągnięcia. Kierunek pielęgniarstwo jest kierunkiem regulowanym, stąd posiada bardzo ściśle określone zasady kształcenia pielęgniarek. Natomiast mamy możliwości kształtowania programu na drugim stopniu nauczania. I rzeczywiście to robimy – wyróżnikiem naszego kierunku jest moduł pedagogiczny, który pozwala naszym absolwentom prowadzić zawodowe kształcenie pielęgniarek. I to nas wyróżnia. Ponadto posiadamy bardzo szeroki moduł kształcenia geriatrycznego, przygotowujący do opieki nad osobami w wieku podeszłym – jest to działalność, która również nas wyróżnia w porównaniu z innymi oddziałami. Realizujemy różnorakie umowy z jednostkami ochrony zdrowia, nie tylko z oddziałami klinicznymi, gdzie kształcimy pielęgniarki i dajemy im możliwość uzyskania efektu kształcenia w różnych zakresach pielęgniarstwa. Są to bardzo dobrze notowane jednostki z szeroką działalnością, gdzie studenci mają możliwości nauczenia się wielu rzeczy.

Dużym sukcesem naszego pielęgniarstwa jest Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii, którą w 2017 roku otrzymała studentka Natalia Duszeńska. Nagrodę dzielimy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, ponieważ Natalia Duszeńska ukończyła studia na poziomie drugiego stopnia w WUM, natomiast na poziomie pierwszego stopnia w Łodzi. Możemy się także pochwalić sukcesami jeśli chodzi o rozwój naukowy pielęgniarek, co oznacza, że część z nich uzyskuje stopnie doktora i niektóre posiadają stopień doktora habilitowanego.

Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib, Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego i kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia: Zdrowie publiczne to jedyny w Wydziale Nauki o Zdrowiu kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim. Program kształcenia, zarówno na studiach I, jak i II stopnia, obejmuje wiele zagadnień
z obszaru nauk społecznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Absolwenci
posiadają interdyscyplinarną wiedzę i szerokie kompetencje do zajmowania stanowisk w państwowych i prywatnych podmiotach leczniczych, administracji państwowej, np. Ministerstwie Zdrowia, administracji samorządowej, np. urzędach miast, jednostkach naukowo-badawczych, np. Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - PZH, czy firmach farmaceutycznych.

Od roku akademickiego 2017/2018 w Oddziale Zdrowia Publicznego realizowany jest nowy, autorski program kształcenia,
w większym niż dotychczas stopniu uwzględniający oczekiwania pracodawców i dostosowany do standardów europejskich.

Oddział Zdrowia Publicznego WUM jako jedyny
w Polsce oferuje studentom moduł przedmiotów KOP! czyli Kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Już od I semestru studiów I stopnia studenci w ramach tego modułu będą mieli zajęcia nie tylko z wiedzy i umiejętności, ale także zajęcia kształtujące ich kompetencje społeczne. W programie kształcenia znalazły się m.in. takie przedmioty jak:
Techniki uczenia się, Radzenie sobie ze stresem, Networking i Media społecznościowe, Komunikacja w zespole, Budowanie relacji z klientem i Techniki sprzedaży, Mediacje i negocjacje oraz Profilaktyka wypalenia zawodowego.

Ponadto, wychodząc na przeciw potrzebom pracodawców oraz przede wszystkim kandydatów na studia, na studiach II stopnia, wprowadzona została nowa specjalność Badania kliniczne i ocena technologii medycznych, która cieszy się największym zainteresowaniem.

Obecnie, jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Oddziałem Zdrowia Publicznego jest umiędzynarodowienie. Od 2017 roku Oddział ZP jako jedyny oferujący kształcenie na kierunku zdrowie publiczne w Warszawie jest członkiem ASPHER –The Association of Schools of Public Health in the European Region. Współpraca w ramach tego stowarzyszenia umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia studentów na kierunku zdrowie publiczne w różnych krajach Europy i wymianę dobrych praktyk, które z dobrym skutkiem funkcjonują w innych krajach. Ponadto, dzięki ogłoszonemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektowi pt. „Akredytacje zagraniczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy z MNiSzW środki na przeprowadzanie międzynarodowej akredytacji APHEA - Agency for Public Health Education Accreditation. To jedyna europejska instytucja udzielająca międzynarodowej akredytacji ośrodkom akademickim, prowadzącym nauczanie na studiach na kierunku zdrowie publiczne. Warto dodać, iż dotychczas żadna z polskich uczelni nie posiada tego typu akredytacji. Uzyskanie przez Oddział Zdrowia Publicznego międzynarodowej akredytacji APHEA, będącej jednocześnie potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia i prowadzonych badań naukowych w tej jednostce, umożliwi i ułatwi realizację długofalowej strategii umiędzynarodowienia Oddziału Zdrowia Publicznego i podniesie jego międzynarodową konkurencyjność. 

Poza działalnością organizacyjną na rzecz Oddziału Zdrowia Publicznego, od 2013 roku kieruję w Wydziale Zakładem Dydaktyki i Efektów Kształcenia, w którym prowadzę dwa granty dydaktyczne. Jeden z nich to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, pt. „KOMPETENCJE PRACA SUKCES  Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy". Celem Projektu jest przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, językowych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości w grupie studentów ostatniego roku studiów kierunku lekarskiego i pielęgniarstwa. Drugi grant
"Wdrożenie e-usług do obsługi procesów związanych z edukacją
i egzaminowaniem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”,
finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach tego projektu Warszawski Uniwersytet Medyczny wyposażony zostanie w 200 komputerów oraz specjalnie zaprojektowany, dedykowany potrzebom studentów kierunków medycznych, system egzaminowania elektronicznego. Celem tego Projektu będzie podniesienie jakości kształcenia studentów poprzez upraktycznienie egzaminowania z wykorzystaniem elementów multimedialnych.

Dr hab. n. med. Katarzyna Koziak, Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą: Od 2017 roku pojawiło się wiele zapytań na temat podejmowania doktoratów wspólnie ze studentami z innych uczelni zarówno w kraju, jak i za granicą. Chciałabym podkreślić, że zapytania są efektem wzmożonej aktywności nauczycieli w programie Erasmus. Tematy podejmowanych doktoratów są bardzo różnorodne ze względu na to, że kategoria nauki o zdrowiu jest bardzo bogata. Pojawiają się tematy z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa, ale także z obszaru architektury czy prawa. Jeśli chodzi o prawo są to zagadnienia związane z komercjalizacją wyników badań naukowych.

Jestem immunologiem, pracuję w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia. Znaczna część wyników z grantów realizowanych w Zakładzie może znaleźć przełożenie na zastosowanie komercyjne - w tym zakresie ściśle współpracujemy z Centrum Transferu Technologii WUM. Jednym z naszych pomysłów jest spółka spin-off, zarejestrowana na rynku brytyjskim.  Kilka innych projektów pochodzących nie tylko z Zakładu, ale z całego Wydziału zdobyło dofinansowanie z Centrum Transferu Technologii. Podsumowując, na szesnaście grantów uczelnianych, pięć pochodzi z naszego Wydziału. Chciałabym podkreślić, iż niezwykle trudno robi się bardzo dobrą naukę posiadając mizerne wsparcie finansowe, wydaje się, że łatwiej realizuje się projekty być może mniejsze, ale takie, które mają realne szanse na wejście w kategorie biznes. Mam na myśli spotkania i rozmowy, np. z funduszami inwestycyjnymi. NCBiR próbuje zaktywizować kontakt działalności naukowej z przedsiębiorstwami, jednakże proces ten jest niezwykle trudny, szczególnie w przypadku uczelni medycznej.   

  • pg 80
  • Logotyp UW polski 2
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021