Warsaw Business Guide - logo

NAUKA INNOWACJE BIZNES

prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski Katedra Ekologii Lasu
Temat badań Katedry Ekologii Lasu
: Badania leśno-ekologiczne; Monitoring ekologiczny żywotności drzew i skażeń polutantami siedlisk lasów Karpat i Sudetów;

Zintegrowany monitoring ekologiczny ;Obieg pierwiastków w drzewostanach bukowych i świerkowych oraz w małych zlewniach leśnych ; Znaczenie drewna martwego w ekosystemie leśnym ;Wpływ przemysłowych zanieczyszczeń powietrza na lasy ze szczególnym uwzględnieniem Polski południowej ;Zastosowanie technik geoinformatycznych (GIS, fotogrametria cyfrowa, teledetekcja satelitarna, naziemny i lotniczy skaning laserowy, GPS) w badaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego ; Przestrzenne modelowanie depozycji metali ciężkich w ekosystemach leśnych ;Wpływ kwaśnych deszczy na ekosystemy leśne; Przeciwdziałanie ujemnym wpływom imisji przemysłowych na lasy przez nawożenie mineralne ; Mineralne i organiczne nawożenie w leśnictwie ;Rewitalizacja siedlisk świerczyn górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim ;Wpływ przekształceń górotworu na lasy w wyniku działalności górnictwa głębinowego i odkrywkowego; Metody rekultywacji leśnej terenów pogórniczych; Rekultywacja i leśne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych i terenów zdegradowanych ; Rekultywacja obiektów o szczególnie wysokim stopniu trudności wprowadzania roślinności; Zastosowanie sukcesji ekologicznej w rekultywacji - metoda sukcesji kierowanej ;Opracowanie metod klasyfikacji siedlisk na terenach pogórniczych ;Opracowanie charakterystyki gleb powstających na terenach pogórniczych ; Analiza fitosocjologiczna zbiorowisk na terenach bezglebowych i zdegradowanych ; Opracowanie klasyfikacji nieużytków na podstawie szybkości zarastania w drodze sukcesji oraz fitosocjologiczno-glebowej metody oceny warunków biologicznej rekultywacji na terenach bezglebowych ;Opracowanie wskaźników oceny jakości gleb pogórniczych ; Klasyfikacja terenów poprzemysłowych dla celów rekultywacji; Metodyczne aspekty planowania i realizacji rekultywacji leśnej Ekologiczne kryteria oceny efektywności rekultywacji, bilans energetyczny rekultywacji, sekwestracja węgla w ekosystemach powstających na rekultywowanych terenach pogórniczych ; System Monitorowania i Zarządzania Środowiskiem Leśnym w Europie.

Zespół badawczy:
dr inż. Józef Barszcz, dr hab. inż. Stanisław Małek, dr inż. Marek Pająk, dr inż. Marcin Pietrzykowski, dr inż. Piotr Wężyk
dr inż. Marta Szostak

  • pg 80
  • Logotyp UW polski 2
  • uj logo internet
  • wat 75
  • wum logo internet 75
  • logo UG 75
  • logoimp final2
  • agh 170
  • logo IET internet
  • pw mae znak podstawowy PL kopia

 

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2021
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος